Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ

Երաշխիք

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը հիմնադրվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախաձեռնությամբ:

Հիմնադրամի նպատակը ֆիզիկական անձանց ավանդների հատուցման երաշխավորումն է: Երաշխավորվում են Հայաստանում գործող բոլոր 17 բանկերում եղած ավանդները:

Հատուցումն իրականացվում է բանկի անվճարունակության դեպքում՝
1) Եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի միայն դրամային բանկային ավանդ, ապա երաշխավորված ավանդի չափը 16 մմիլիոն դրամ է:

2) Եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի միայն արտարժութային բանկային ավանդ, ապա երաշխավորված ավանդի չափը 7 միլիոն դրամ է:

3) Եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի դրամային եւ արտարժութային բանկային ավանդներ, եւ դրամային բանկային ավանդի գումարը 7 միլիոն դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը` մինչեւ 16 միլիոն դրամով:

4) Եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի դրամային եւ արտարժութային բանկային ավանդներ, եւ դրամային բանկային ավանդի գումարը պակաս է 7 միլիոն դրամից, ապա երաշխավորվում է դրամային բանկային ավանդն ամբողջությամբ եւ արտարժութային բանկային ավանդը` 7 միլիոն դրամի եւ հատուցված դրամային բանկային ավանդի տարբերության չափով:

Հիմնադրամը երաշխավորում է ավանդները իր միջոցների հաշվին, որոնք գոյանում են բոլոր բանկերի կողմից յուրաքանչյուր եռամսյակ կատարվող պարբերական երաշխիքային վճարներից: