Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
11.86%
Կարաս
Թարմացվել է՝ 11:20, 11.07.2022

Ավանդի գումարը՝ 10.000 - 10.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 5 - 5 տարի:

Տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում
11.36%
Կարաս
Թարմացվել է՝ 11:20, 11.07.2022

Ավանդի գումարը՝ 10.000 - 10.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 4 - 4 տարի:

Տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում
10.86%
Կարաս
Թարմացվել է՝ 11:20, 11.07.2022

Ավանդի գումարը՝ 10.000 - 10.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 3 - 3 տարի:

Տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում
10.75%
Online
Թարմացվել է՝ 11:22, 11.07.2022

Ավանդի գումարը՝ 100.000 - 25.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 731 - 1.095 օր:

Տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում
10.25%
Online
Թարմացվել է՝ 16:00, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ 100 - 25 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր:

Տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում
10.25%
Շահավետ
Թարմացվել է՝ 11:49, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 30 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 731 - 1.095 օր:

Ժամկետի վերջում
10.25%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 11:23, 11.07.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 733 - 1.095 օր:

Ամսական
10.25%
Պարզ
Թարմացվել է՝ 17:45, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 31 - 36 ամիս:

10.2%
Շահավետ
Թարմացվել է՝ 11:52, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 30 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 731 - 1.095 օր:

Տարեկան
10.15%
Շահավետ
Թարմացվել է՝ 11:51, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 30 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 731 - 1.095 օր:

Կիսամյակային
10%
Դասական
Թարմացվել է՝ 16:27, 15.07.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 733 - 1.098 օր:

 • Ավանդատեսակն ապահովում է բարձր տոկոսային եկամտաբերություն
 • Անվճար VISA International և MasterCard Europe միջազգային վճարային համակարգերի քարտեր ձեռք բերելու հնարավորություն:
  • VISA Classic կամ MasterCard Standard վճարային քարտեր - եթե ավանդային հաշվին (հաշիվներին) առկա գումարը (հանրագումարը) հավասար է կամ գերազանցում է 500,000 ՀՀ դրամը (դրան համարժեք արտարժույթը):
  • VISA Gold/MasterCard Gold վճարային քարտեր – եթե ավանդային հաշվին (հաշիվներին) առկա գումարը (հանրագումարը) գերազանցում է 7.5 մլն ՀՀ դրամը (դրան համարժեք արտարժույթը):
 • Ավանդի համալրման հնարավորություն ավանդի գործողության ընթացքում*:
 • Ավանդը ACBA DIGITAL համակարգով ձևակերպելու դեպքում գործող սակագնից բարձր տոկոսադրույքի սահմանում:
 • Ավանդային հաշվին առկա գումարի մինչև 95%-ի չափով վարկ/վարկային գիծ տրամադրելու հնարավորություն:
 • Ավանդի գրավադրմամբAmerican Express GoldկամAmerican Express Blue վարկային գծով քարտեր ձեռք բերելու հնարավորություն՝ ստորև նշված արտոնյալ սակագներով և պայմաններով:
մանրամասն...
 • Ավանդ ձևակերպելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք
 • Ավանդը ձևակերպվում է Բանկի մասնաճյուղերում և ACBA DIGITAL համակարգի միջոցով:
 • Պայմանագրի գործողության ընթացքում ՀՀ օրենսդրությամբ պարտադիր տրամադրման ենթակա ավանդային հաշվի քաղվածքը և այլ տեղեկությունները տրամադրվում են անվճար։: ՀՀ օրենսդրությամբ ոչ պարտադիր տրամադրման ենթակաքաղվածքը, քաղվածքի կրկնօրինակը տրմադարվում է.
  • մինչև 6 ամիս (ներառյալ) վաղեմության դեպքում – անվճար,
  • 6-ից 12 ամիս(նեառյալ) վաղեմության դեպքում – 2,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ը),
  • 1 տարուց ավելի վաղեմության դեպքում – 3,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ը)։
 • Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական՝ հաշվին առկա մնացորդի նկատմամբ։
 • Ավանդային հաշվում ավանդատուի անունով կարող են մուտքագրվել նաև երրորդ անձանցից ստացված դրամական միջոցներ՝ ավանդատուի ավանդային հաշվի մասին անհրաժեշտ տվյալների նշումով։ Այն դեպքում, երբ պայմանագրով նախատեսված է այլ բան, ապա տպվում է հայտարարություն այդ մասին։
 • Բանկն ավանդի գումարի վրա տոկոսագումարները հաշվարկում է ավանդը Բանկ մուտք լինելու օրվանից մինչև այն հաճախորդին վերադարձնելու կամ ավանդատուի ավանդային հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը։ Այն դեպքում, երբ ավանդի և նրա տոկոսագումարների վճարման օրը համընկնում է Բանկի ոչ աշխատանքային օրվան, վճարումն իրականացվում է հաջորդող աշխատանքային օրը, սակայն ոչ աշխատանքային օրերի համար լրացուցիչ տոկոսագումարներ չեն հաշվարկվում։
 • Արտարժույթով ներդրված ավանդների դիմաց հաշվարկված տոկոսագումարները վճարվում են ՀՀ դրամով՝ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված տվյալ օրվա միջին փոխարժեքով։ Հաճախորդի ցանկությամբ տոկոսագումարները կարող են վճարվել ավանդի արժույթով։
 • Բանկն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը։ Այն դեպքում, երբ նախատեսված է այլ բան, ապա տրվում է հայտարարություն այդ մասին։
 • Եթե ավանդը ներդրվել է ավտոմատ երկարաձգման հնարավորությամբ, ապա ավանդային պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո՝ ավանդի գումարը չպահանջելու դեպքում, պայմանագիրը յուրաքանչյուր անգամ երկարաձգվում է ներդրված ավանդի պայմանագրային ժամկետին համապատասխան տվյալ պահին գործող Սակագնով սահմանված տոկոսադրույքով։
 • Ժամկետային ավանդի պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ գրավոր ձևով դրամային և/կամ արտարժութային ավանդը Բանկից պահանջելու դեպքում 1 բանկային օրվա ընթացքում ավանդատուին կվճարվի ավանդի գումարը և մինչև ավանդի դադարեցման օրվան նախորդող օրերի համար չվճարված տոկոսագումարները՝ տարեկան 0.1%-ի չափով։
 • Ավանդային պայմանագրի ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները երևան գալուց հետո ժամկետային ավանդի գումարը չպահանջելու դեպքում, այն փոխանցվում է հաճախորդի ընթացիկ հաշվին և գումարի նկատմամբ սկսում է հաշվեգրվել Բանկի սակագներով ցպահանջ միջոցների համար սահմանված տոկոսադրույքը։ Այն դեպքում, երբ նախատեսված է այլ բան, ապա տրվում է հայտարարություն այդ մասին։
 • Որոշակի ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրում նախատեսված հանգամանքների վրա հասնելուց հետո հետ ստանալու պայմանով ներդրված ավանդի պայմանագրով որոշված տոկոսագումարների չափը Բանկը չի կարող միակողմանիորեն նվազեցնել։ Այն դեպքում, երբ նախատեսված է այլ բան, ապա տրվում է հայտարարություն այդ մասին։
10%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 15:14, 21.07.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 1.095 օր:

Տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում
10%
Շահավետ
Թարմացվել է՝ 17:21, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 3 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 365 - 365 օր:

10%
Մանկական
Թարմացվել է՝ 11:29, 07.07.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 15.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 4 - 18 տարի:

10%
Պարզ
Թարմացվել է՝ 17:46, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 15 - 30 ամիս: