Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
9.5%
Կուտակային
Թարմացվել է՝ 17:36, 22.09.2018

Ավանդի գումարը՝ 5.000 - 100.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 365 - 730 օր:

9.5%
Հարմար-Նոր
Թարմացվել է՝ 10:52, 23.09.2018

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 2 տարի:

մանրամասն...
 1. Ներդրված «ՀԱՐՄԱՐ-ՆՈՐ» ժամկետային ավանդի դիմաց սահմանված տոկոսի չափը Բանկը չի կարողմիակողմանի նվազեցնել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով,
 2. Տոկոսագումարների վճարման պարբերականությունը սահմանվում է Ժամկետային ավանդի պայմանագրով` ամսական կամ ժամկետի վերջում,
 3. Ներգրավված ավանդների դիմաց հաշվարկված տոկոսագումարները վճարվում են բացառապես ՀՀ դրամով` անկախ ներդրված ավանդի արժույթից: Ընդ որում, արտարժույթով ներդրված ավանդների դիմաց հաշվարկվածտոկոսագումարները ՀՀ դրամի են փոխարկվում վճարման օրը ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված` արժութային շուկայում ձևավորված համապատասխան արժույթի միջին փոխարժեքով: Ներգրավված ավանդներիդիմաց հաշվարկված տոկոսագումարները ըստ ավանդատուի ցանկության վճարվում են կանխիկ կամ անկանխիկեղանակներով,
 4. Ավանդատուի կողմից ավանդը կամ դրա մի մասը «ՀԱՐՄԱՐ-ՆՈՐ» ժամկետային ավանդի պայմանագրովնախատեսված ժամկետից շուտ պահանջելու դեպքում ավանդի պայմանագրով սահմանված տոկոսներիփոխարեն ավանդի կամ այդ մասի դիմաց հաշվարկվում և վճարվում են տոկոսագումարներ բանկում ցպահանջավանդի համար տվյալ պահին սահմանված տոկոսների չափով, իսկ եթե արդեն վճարվել են ավանդիպայմանագրով սահմանված տոկոսները, ապա ցպահանջ ավանդի տոկոսի չափից ավելի հաշվարկված ևավանդատուին վճարված գումարի չափով ավանդը համարվում է վերադարձված: Ընդ որում, ավանդատուիկողմից ավանդի մի մասը ավանդի պայմանագրով նախատեսված ժամկետից շուտ պահանջելու դեպքում«ՀԱՐՄԱՐ-ՆՈՐ» ժամկետային ավանդի պայմանագրով սահմանված տոկոսների հաշվարկը շարունակվում էմնացորդային գումարի վրա,
 5. Եթե ավանդը կամ դրա մի մասը պահանջվել են «ՀԱՐՄԱՐ-ՆՈՐ» ժամկետային ավանդի պայմանագրիերկարաձգված ժամկետում, ապա նախորդ ժամկետի(ների) համար վճարվում են ավանդի պայմանագրովսահմանված տոկոսները, իսկ տվյալ ժամկետի համար ավանդի կամ այդ մասի դիմաց հաշվարկվում և վճարվումեն տոկոսագումարներ վերը նշված պարբերության համաձայն,
 6. «ՀԱՐՄԱՐ-ՆՈՐ» ժամկետային ավանդի պայմանագրի ժամկետը լրանալուց հետո ավանդը ավանդատուի կողմիցչպահանջելու դեպքում պայմանագիրը ավանդատուի ընտրությամբ համարվում է երկարաձգված.
  1. նույն ժամկետով (այդ թվում՝ շարունակաբար յուրաքանչյուր երկարաձգված ժամկետի ավարտից հետո՝առավելագույնը երեք անգամ) երկարաձգման պահին բանկում գործող պայմաններով, կամ
  2. ցպահանջ ավանդների համար Բանկում գործող պայմաններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ ժամկետայինավանդի պայմանագրով,
 7. Ավանդի տոկոսագումարները ավանդի պայմանագրով սահմանված ժամկետներում ավանդատուի կողմիցչստանալու դեպքում դրանց վրա տոկոսներ չեն հավելագրվում,
 8. Ավանդը 274 օր և ավելի ժամկետում վերադարձնելու պայմանով ներդրվելու կամ այդ ժամկետից ոչ պակաս ժամկետով երկարաձգվելու դեպքերում` Ավանդատուն կարող է ավելացնել Ավանդին լրացուցիչ գումարներ միայն Ավանդի վերադարձման (երկարաձ•ված) ժամկետին նախորդող մինչև 180-րդ օրը և ներդրման (երկարաձ•ման) պահին Ավանդի գումարի մնացորդի չափից ոչ ավելի գումարով, որիդիմաց հաշվարկվում են տոկոսներ Ավանդի դիմաց հաշվարկվող տոկոսների չափով և պայմաններով: Ավանդը 274 օրից պակաս ժամկետում վերադարձնելու պայմանով ներդրվելու դեպքում` Ավանդին գումարներ չեն կարող ավելացվել, իսկ նման պայմանով երկարաձգվելու դեպքում` •ումարներ կարող են ավելացվել միայն երկարաձգգման օրը և ոչ ավել Ավանդի մնացորդ •ումարի չափից: Ավանդն ավելացնելուց հետո Ավանդի մասի վաղաժամկետ վերադարձման պահանջի դեպքում` առաջնահերթ վերադարձվում են Ավանդին ավելացված վերջին գումարները, իսկ դրանց համար սույն պայմանագրի 2.5 կետով սահմանված ցպահանջ տոկոսները հաշվարկվում են դրանք Ավանդին ավելացվելու հաջորդ օրվանից մինչև վաղաժամկետ վերադարձնելու նախորդ օրը:
9.5%
Երեխաների համար
Թարմացվել է՝ 16:29, 03.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

 • Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ցանկացած ժամանակ ավանդի գումարը կարող է ավելացվել ավանդատուի կողմից*
 • Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական` հաշվին առկա մնացորդի նկատմամբ
մանրամասն...

Երեխաների համար ժամկետային ավանդներն ընդունվում են ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով: Ավանդի նվազագույն գումարը կազմում է 50,000 ՀՀ դրամ կամ 200 ԱՄՆ դոլար: Երեխաների համար ավանդների ներդրման ժամկետը կարող է լինել մինչև երեխայի 18 տարին լրանալը:

 • Ավանդատուն իրավունք ունի ավանդային պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում ավանդային հաշվին մուտքագրել գումարներ, բացառությամբ ավանդի գործողության ժամկետի վերջին երեք ամիսների ընթացքում:
 • Երեխաների համար գործող ավանդի տոկոսադրույքը փոփոխվում է տարին մեկ անգամ՝ տվյալ ավանդի ներդրման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա նույն ամսաթվին (ոչ աշխատանքային օրվա հետ համընկնելու դեպքում` հաջորդաշխատանքային օրը,
 • Երեխաների համար ժամկետային ավանդների տարեկան տոկոսադրույքը և տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը* համընկնում են:
 • Պայմանագրի գործողության ընթացքում ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարները մուտքագրվում են Ավանդատուի ավանդային հաշվին ավանդի ներդրման ամսաթվին հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա նույն ամսաթվին (ոչ աշխատանքային օրվա հետ համընկնելու դեպքում` հաջորդ աշխատանքային օրը:
9.5%
Նվազեցման հնարավորությամբ
Թարմացվել է՝ 12:42, 21.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 500.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 550 օր:

 • Հաճախորդն իրավունք ունի պահպանելով ավանդի գումարի նվազագույն շեմը նվազեցնել ավանդի գումարի առավելագույնը 30%-ի չափով, բացառությամբ ավանդային պայմանագրի գործողության առաջին 275 օրերի:
 • Գումարի նվազեցման դեպքում տոկոսագումարների վերահաշվարկ չի կատարվում:
 • Ավանդների լուծման դեպքում տոկոսագումարները վերահաշվարկվում են ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով:
մանրամասն...

Ավանդի գումարին տոկոսների հավելագրում, վճարում

Ավանդի գումարի դիմաց տոկոսները հավելագրվում են ավանդի Բանկ մուտք լինելուն հաջորդ օրվանից մինչև Ավանդատուին վերադարձնելու կամ Ավանդատուի ավանդային հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը: Հաշվարկներում օգտագործվող տարվա օրերի քանակն ընդունվում է 365, իսկ նահանջ տարին՝ 366:

9.5%
Դասական
Թարմացվել է՝ 12:01, 23.09.2018

Ավանդի գումարը՝ 100.000 - 100.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 730 օր:

9.5%
Ընտանեկան կապիտալ
Թարմացվել է՝ 12:04, 23.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 6.570 օր:

9.5%
Պրոգրես
Թարմացվել է՝ 23:06, 23.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 30.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 730 օր:

 • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կողմից:
 • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
 • Ավանդի ժամկետ` 90 -ից մինչև 730 օր:
 • Ավանդը լրացուցիչ մուտքագրումներով է և առանց ելքագրումների:
 • Ավանդի դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարները վճարվում են Ավանդի ժամկետի ավարտին, ամսական¹ պարբերականությամբ (բացառությամբ 30 օր ժամկետով ներդրվող ավանդների) կամ ժամկետի սկզբում2
 • Մուտքագրումների արդյունքում ավանդի նվազագույն գումարի հաջորդ շեմին անցնելու դեպքում կիրառվում է ավելի բարձր տոկոսադրույք:
 • Ավանդի պայմանագիրը ժամկետից շուտ լուծելու դեպքում տոկոսագումարների մասնակի պահպանման հնարավորություն:
 • Նվեր` VISA Int./MasterCard վճարային համակարգի պլաստիկ քարտ:
 • Ավանդի գրավով սպառողական վարկ
մանրամասն...

¹ Ամսական պարբերականությամբ տոկոսագումարների վճարմամբ ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում “Պրոգրես” ավանդի համար գործող տոկոսադրույքից հետևյալ չափով` ՀՀ դրամ` (-0.40%), ԱՄՆ դոլար` (-0.02%), Եվրո`(-0.01%), Ռուսական ռուբլի` (-0.1%):

2 ՀՀ դրամ արժույթով Ավանդ ներդնելու դեպքում տոկոսագումարների վճարումը կարող է իրականացվել նաև “ժամկետի սկզբում” եղանակով (բացառությամբ 540 և 730 օր ժամկետով ներդրվող ավանդների): “Ժամկետի սկզբում” տոկոսագումարների վճարմամբ ավանդ ներդնելու դեպքում կիրառվում է շեղում Պրոգրես ավանդի համար գործող տոկոսադրույքներից -0.75%: Ավանդի ներդրման օրը Ավանդի տոկոսագումարները հաշվարկվում են ներդրվող ավանդի գումարի դիմաց Ավանդի ներդրման ամբողջ ժամանակահատվածի համար և վճարվում են Ավանդատուի հաշվին:

9.4%
Պարզ
Թարմացվել է՝ 18:14, 21.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 31 - 36 ամիս:

“Պարզ” ավանդի գումարը պայմանագրային ժամկետից շուտ ետ պահանջելու դեպքում կուտակված տոկոսագումարի նկատմամբ կկատարվի վերահաշվարկ` տվյալ պահին Բանկում “Ցպահանջ” ավանդի համար սահմանված տարեկան տոկոսադրույքով:

մանրամասն...
 • 3 ամիս և ավել ժամկետով Պարզ ավանդ ներդնելու դեպքում տոկոսագումարները կարող են վճարվել ամսական` համապատասխան սանդղակից 0.5 նիշով պակաս տոկոսադրույքով:
 • 15 ամիս և ավել ժամկետով Պարզ ավանդ ներդնելու դեպքում տոկոսագումարները կարող են վճարվել տարեկան` համապատասխան սանդղակից 0.25 նիշով պակաս տոկոսադրույքով:

 • Հեռակառավարման համակարգերով ՀՀ դրամով ավանդների ներդրման դեպքում կիրառվում է սահմանված տոկոսադրույք +0.25% սակագինը մեկ տարի և ավել ժամկետով ներդրվող ավանդների համար, ԱՄՆ դոլարով ավանդների ներդրման դեպքում՝ սահմանված տոկոսադրույք +0.15% սակագինը մեկ տարի և ավել ժամկետով ներդրվող ավանդների համար:
 • Ավանդատուի հանձնարարությամբ Ավանդի ժամկետը կարող է երկարաձգվել նույն ժամկետով տվյալ պահին Բանկի կողմից սահմանված տոկոսադրույքով, եթե մինչև Ավանդի ժամկետը լրանալու օրը չի հրաժարվել դրանից և եթե ժամկետի երկարաձգումը չի հակասում տվյալ պահին Բանկի գործող ներքին իրավական ակտերին:
 • Միևնույն հաճախորդի/հաճախորդների խմբի գծով համախառն 100,000,000 ՀՀ դրամը և/կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող յուրաքանչյուր ավանդի ընդունման, ինչպես նաև դրա տոկոսադրույքը և այլ պայմանները որոշվում են անհատական՝ Բանկի կողմից։

 • Ավանդ “Ստանդարտ” և ավանդ “Կուտակային” ավանդատեսակների ավտոմատ վերաձևակերպման և երկարաձգման ժամանակ կիրառվում է ավանդ “Պարզ” ավանդատեսակի համար այդ պահին գործող պայմաններն ու սակագները:
9.25%
Կոնվերս 25
Թարմացվել է՝ 14:07, 22.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 250.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 25 ամիս:

Ավանդի գործողության երկրորդ տարվա առաջին օրվանից սկսած՝ 9.5%:

մանրամասն...

Ավանդի գործողության առաջին տարվան հաջորդող ժամանակահատվածի ընթացքում Ավանդի վաղաժամկետ դադարեցման կամ Ավանդի գումարի մասնակի ելքագրման դեպքում կատարվում է տոկոսների վերահաշվարկ.

 • տարեկան 9.25% հաշվարկով՝ ՀՀ դրամի դեպքում
 • տարեկան 4.75% հաշվարկով՝ ԱՄՆ դոլարի դեպքում
9.25%
Պրոգրես
Թարմացվել է՝ 14:16, 22.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 30.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 1 - 18 ամիս:

"Պրոգրես" ավանդի տոկոսադրույքը` տոկոսների ամսական վճարման դեպքում, սահմանվում է համապատասխան սանդղակից 0.5%-ով պակաս:

մանրամասն...

Այդ դեպքում կատարվում է ելքագրման օրվա դրությամբ կուտակված տոկոսագումարի վերահաշվարկ՝ ավանդի ներդրման օրվանից մինչև գումարի ելքագրումն ընկած ժամանակահատվածին համապատասխանող՝ "Պրոգրես" ավանդի համար նախատեսված նախորդ՝ ավելի կարճ ժամկետի համար սահմանված տոկոսադրույքով, եթե գումարի ելքագրման օրվա դրությամբ ավանդի պայմանագրի կնքման ամսաթվից անցել է "Պրոգրես" ավանդի ներդրման նվազագույն ժամկետից պակաս ժամկետ, ապա վերահաշվարկը կատարվում է Բանկում այդ պահին գործող ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով:

9.25%
Ապահով
Թարմացվել է՝ 14:45, 19.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 731 - 1.096 օր:

երդրե՛ք Ձեր գումարն Ապահով ավանդատեսակով և ստացե՛ք մինչև 9.25% տոկոսադրույքով տարեկան եկամուտ։
Ավանդը կարող եք ներդնել և՛ ավելացման իրավունքով, և՛ առանց ավելացման իրավունքի։ Նաև ստացեք անվճար MasterCard Standard, MasterCard Gold պլաստիկ քարտեր:

մանրամասն...

Առանց ավելացման իրավունքի «Ապահով» ավանդատեսակի համար՝ 1 097 օր և ավել ժամկետով, իսկ ավելացման իրավունքով «Ապահով» ավանդատեսակի համար՝ 451 օր և ավել ժամկետով ներգրավվող և/կամ 100 000 000 (հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամը, 200 000 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը, 200 000 (երկու հարյուր հազար) եվրոն կամ 366 օր և ավել ժամկետով ներգրավվող և/կամ 12 000 000 (տասներկու միլիոն) ՌԴ ռուբլին գերազանցող ավանդների տարեկան տոկոսադրույքն ու սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ պայմանավորվածությամբ:
4. Ավելացման իրավունքով ավանդի գումարը կարող է ավելացվել առանց քանակային սահմանափակումների և ավելացումների արդյունքում այն չի կարող գերազանցել 100 000 000 (հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամը, 200 000 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը, 200 000 (երկու հարյուր հազար) եվրոն, 12 000 000 (տասներկու միլիոն) ՌԴ ռուբլին: Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ավելացված գումարի նկատմամբ տոկոսների հաշվարկը կատարվում է ավանդային պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքով, բացառությամբ ավանդի գործողության ժամկետի վերջին 90 օրը, որի համար տոկոսների հաշվարկը կատարվում է տվյալ պահին Բանկում գործող տվյալ արժույթի ցպահանջ տոկոսադրույքով։Ավելացման իրավունքով ավանդի գումարի ավելացման իրավունք ունի ինչպես Ավանդատուն, այնպես էլ ցանկացած անձ, ով ցանկանում է ավելացնել ավանդատուի ավանդի գումարը, եթե այլ բան նախատեսված չէ ավանդային պայմանագրով:
5. Ավանդի նվազագույն չափը սահմանվում է 100 000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ կամ 200 (երկու հարյուր) ԱՄՆ դոլար կամ 200 (երկու հարյուր) Եվրո կամ 12 000 (տասներկու հազար) ՌԴ ռուբլի, որը պետք է պահպանվի սույն ամփոփագրի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված սանդղակների համապատասխան տոկոսները ստանալու համար:
6. Ավանդատուն կարող է ավանդը ներդնել հօգուտ երրորդ անձի, որի կողմից ավանդը տնօրինելու իրավունքը ձեռք է բերվում վերջինիս կողմից ավանդի հետ առաջին գործարքը կատարելու, Բանկին այդ իրավունքի վրա հիմնված առաջին պահանջը ներկայացնելու կամ իր մտադրությունը գրավոր հայտնելու պահից, իսկ ավանդատուն (ավանդի գումարը ներդրած անձը) կորցնում է ավանդի նկատմամբ իրավունքը:
6.1. Եթե երրորդ անձը չափահաս և գործունակ ֆիզիկական անձ է, հօգուտ ում ձևակերպվում է ավանդային պայմանագիրը՝ առանց տվյալ երրորդ անձի գիտության, ապա ավանդատուն ինքն է ստանձնում Բանկին տվյալ երրորդ անձի անձը հաստատող փաստաթղթերի (դրանց տվյալների) ներկայացման պատասխանատվությունը՝ վերջինից բխող բոլոր իրավական հետևանքներով հանդերձ։
7. Ավանդի հաշվում ավանդատուի անունով կարող են մուտքագրվել նաև երրորդ անձանցից ստացված դրամական միջոցները` նրա ավանդի հաշվի մասին անհրաժեշտ տվյալների նշումով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
8. Ավանդի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսները վճարվում են ամսական հաճախականությամբ կամ ժամկետի վերջում` պայմանագրի համաձայն:
9. Ցանկացած արժույթով ավանդ ներդնելիս բացվում է ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ։
10. Արտարժույթով ներդրված ավանդի տոկոսագումարներն ավանդատուի ցանկությամբ կարող են վճարվել այն արտարժույթով, որով ներգրավվել է ավանդը, բացառությամբ` ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված դեպքերի: Արտարժույթով ներդրված ավանդի դեպքում, եթե ավանդատուն ցանկություն չի հայտնել ավանդի տոկոսների վճարումը ստանալ տվյալ արտարժույթով, ապա տոկոսագումարները վճարվում են ՀՀ դրամով վճարման պահին Բանկում տվյալ արտարժույթի համար սահմանված առքի փոխարժեքով:
11. Ավանդի ներդնման դեպքում ավանդը կամ դրա մի մասը ժամկետից շուտ պահանջելիս կատարվում է ավանդի ներդրման պահից մինչև ընդհատման նախորդ օրը հաշվարկված տոկոսագումարի վերահաշվարկ և վերադարձվող գումարի նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են Բանկում գործող տվյալ արժույթի ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով:
12. Մինչ այդ ավանդատուին վճարված (բանկային հաշվին կամ այլ պարտավորություններ հաշվին փոխանցված) տոկոսագումարները գերազանցելու դեպքում տարբերության չափով գումար է գանձվում հետ վերադարձվող ավանդի գումարից, պակաս լինելու դեպքում տոկոսագումարների տարբերությունը վճարվում է ավանդատուին:
13. Պայմանագրով սահմանված տոկոսադրույքը հաշվարկվում է ավանդի օրական մնացորդի նկատմամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
14. Բանկային ավանդի գումարի նկատմամբ տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդը ներդնելու հաջորդ օրվանից մինչև այն ավանդատուին վերադարձնելու կամ ավանդատուի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը:

9%
Դասական
Թարմացվել է՝ 12:18, 17.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 12 - 24 ամիս:

 • Դասական ժամկետային ավանդներն ընդունվում են ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով,
 • Ավանդի նվազագույն գումարը կազմում է 50,000 ՀՀ դրամ, 200 ԱՄՆ դոլար, 200 եվրո, 5,000 ՌԴ ռուբլի,
 • Դասական ավանդների ժամկետը կարող է լինել 1-24 ամիս:
մանրամասն...
 • Ավանդի գործողության ընթացքում* կարող եք կատարել ավանդի համալրում,
 • Ցանկության դեպքում Դուք կարող եք ձեռք բերել անվճար VISA Classic/MasterCard Standard վճարային քարտ, եթե տվյալ պահին ավանդային հաշվին առկա գումարը հավասար է կամ չի գերազանցում 7.5 մլն ՀՀ դրամը (դրան համարժեք արտարժույթը), կամ անվճար VISA Gold/MasterCard Gold վճարային քարտ, եթե տվյալ պահին ավանդային հաշվին առկա գումարը գերազանցում է 7.5 մլն ՀՀ դրամը (դրան համարժեք արտարժույթը),
 • Ձեռք բերված ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով վճարային քարտին Ձեր ցանկությամբ կարող է կցվել վարկային գիծ՝ տվյալ պահին ավանդային հաշվին առկա գումարի մինչև 95%-ի չափով, որը Դուք կարող եք օգտագործել ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում:
 • Ցանկության դեպքում Դուք կարող եք ձեռք բերել ավանդի գրավադրմամբ American Express Gold կամ American Express Blue վարկային գծով քարտեր՝ ստորև նշված արտոնյալ սակագներով և պայմաններով
9%
Կամավոր կուտակային
Թարմացվել է՝ 10:45, 23.09.2018

Ավանդի ժամկետը՝ 5 - 20 տարի:

մանրամասն...
 1. Կամավոր Կուտակային ավանդը (այսուհետ՝ Ավանդ) կարող է ներդնել յուրաքանչյուր չափահաս անձ,
 2. Ավանդի պարբերական համալրման գումարը հավասար է ավանդային հաշվին առաջին անգամ մուտքագրվող գումարին, որի նվազագույն մեծությունը 20,000 ՀՀ դրամ կամ 50 ԱՄՆ դոլար է, իսկ առավելագույն մեծության սահմանափակում չկա,
 3. Ավանդը ներդնելու հաջորդ ամսվանից սկսած մինչև Ավանդը վերադարձնելու նախորդ ամիսը Ավանդին պետք է ավելացվի Ավանդի չափով հաստատուն գումար , ամսական կտրվածքով` մեկ տարվա ընթացքում ոչ պակաս՝ 7 ամիս (սույն տոկոսը չի հաշվարկվում, եթե մեկ տարվա ընթացքում Ավանդին չի ավելացվել հաստատուն գումար 5 /հինգ/ անգամից ավելի):
 4. Ավանդի պարբերական համալրման գումարը ավանդի գործողության ժամկետի ընթացքում փոփոխման ենթակա չէ:
 5. Ավանդի համալրման պարբերականությունը՝ ամսական: Ընդ որում, Ավանդի առաջին մուտքի ամսվան հաջորդող ամսվանից սկսած, յուրաքանչյուր ամիս` մինչև տվյալ ամսվա վերջին աշխատանքային օրը ավանդատուն պետք է կատարի ավանդի հերթական համալրումը:
 6. Ավանդի գործողության ժամանակահատվածի որևէ տարվա ընթացքում (հաշվարկված ավանդի առաջին մուտքի օրվանից) ավանդի համալրման՝ 4-րդ կետով սահմանված պայմանների 6 անգամ խախտման դեպքում ավանդային պայմանագիրը խզվում է:
 7. Հաշվեգրված տոկոսագումարները կապիտալացվում են եռամսյակային պարբերականությամբ՝ յուրաքանչյուր տարվա հունվարի, ապրիլի, հուլիսի և հոկտեմբերի 10-ին, և տոկոսագումարները վճարվում են ժամկետի վերջում:
  1. Արտարժույթով արտահայտված տոկոսները վճարվում են ՀՀ դրամով, տոկոսների վճարման օրվան նախորդող օրը ՀՀ արժութային շուկայում ձևավորված արտարժույթի միջին փոխարժեքով,
 8. Ավանդը կամ դրա մի մասը պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ վերադարձնելու ավանդատուի պահանջի դեպքում՝ Ավանդը ետ պահանջելու օրվանից ավանդային պայմանագիրը խզվում է, իսկ Ավանդի ամբողջ գումարի համար տոկոսները հաշվարկվում են՝ ավանդի գործողության ժամանակահատվածի 5-ին պատիկ (5, 10, 15, 20) տարիների համար՝ այդ ժամկետների դեպքում նախատեսված տոկոսադրույքով, իսկ մնացած ժամանակահատվածի համար՝ բանկում ցպահանջ ավանդների համար սահմանված տոկոսադրույքով,
 9. Եթե Ավանդը կամ դրա մի մասը ետ են պահանջվել պայմանագրի երկարաձգված ժամկետում, ապա ետ պահանջելու օրվանից ավանդային պայմանագիրը խզվում է, իսկ Ավանդի ամբողջ գումարի համար տոկոսները հաշվարկվում են՝ ավանդի գործողության ժամանակահատվածի (ներառյալ երկարաձգված ժամանակահատվածը) 5-ին պատիկ (5, 10, 15, 20) տարիների համար՝ այդ ժամկետների դեպքում նախատեսված տոկոսադրույքով, իսկ մնացած ժամանակահատվածի համար՝ բանկում ցպահանջ ավանդների համար սահմանված տոկոսադրույքով,
 10. Բանկն իրավունք ունի փոփոխել ցպահանջ ավանդների դիմաց վճարվող տոկոսների չափը,
 11. Բանկն առնվազն երեսնօրյա պարբերականությամբ ներդրողին (ավանդատուին) տրամադրում է իր ավանդային հաշվի վերաբերյալ քաղվածք ավանդային պայմանագրով սահմանված եղանակով, բացառությամբ այն դեպքի, երբ հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ հաշիվը չի դեբետագրվել կամ կրեդիտագրվել, բացի այդ ավանդատուի կողմից պահանջ ներկայացնելու դեպքում 5-օրյա ժամկետում տրամադրում է հաշվի քաղվածք բանկի հայտարարած Սակագներով,
 12. Ավանդային հաշվի սպասարկման և վարման համար Բանկի կողմից կարող է գանձվել սակագին՝ հաշվին գումարի մնացորդի վրա տոկոսի կամ հաստատուն գումարի տեսքով, որոնց չափը և հաշվարկման մեթոդը Բանկն իրավունք ունի փոփոխել,
 13. Հիմք ընդունելով Բանկի և հաճախորդի միջև երկարատև համագործակցությունը, հաճախորդի գործարքների ծավալները և այլ հիմնավոր պատճառներ` Բանկի կողմից կարող են կիրառվել այլ սակագներ և դրույթներ, որոնք սահմանվում են այլ փաստաթղթերով և (կամ) լրացուցիչ կնքվող պայմանագրերով, համաձայնագրերով,
 14. Այլ անձանց կողմից ավանդատուի ավանդը օգտագործելու կամ տնօրինելու լիազորությունները ընդունվում են, եթե լիազորությունը տրվել է նոտարով վավերացված լիազորագրով կամ բանկում անձամբ ավանդատուի կողմից՝ բանկի աշխատակցի ներկայությամբ և հաստատումով ձևակերպված և ստորագրված՝ գրավոր լիազորագրով,
 15. Պայմանագրից բխող վեճերի առաջացման դեպքում ավանդատուն գրավոր դիմում է բանկին և 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ավանդատուին տրվում է դիմումի վերաբերյալ պատասխան,
 16. Պատասխանի հետ համաձայն չլինելու դեպքում ավանդատուն իրավունք ունի դիմել դատարան կամ ֆինանսական համակարգի հաշտարարին` օրենքով սահմանված կարգով:
 17. Ավանդի վճարվող տոկոսները ենթակա են հարկման «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված չափով:
9%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 16:06, 19.09.2018

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 546 օր:

Ծանուցում.
- 80.000.000 (ութսուն միլիոն) Հայաստանի Հանրապետության դրամ և ավելի կամ համարժեք արտարժույթ և ավելի գումարով ավանդների ներգրավման դեպքում տոկոսադրույքները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով:
- Տոկոսների վճարումն իրականացվում է ըստ ավանդատուի ցանկության` ամսական, եռամսյակային կամ պայմանագրի վերջում:
-Պայմանագրով նախատեսված ժամկետից շուտ ավանդատուի կողմից ավանդի գումարը կամ դրա մի մասը ետ պահանջելու դեպքում հաշվարկվում է տարեկան 0.1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսադրույք, իսկ ավել վճարված տոկոսագումարները պահվում են վերադարձվող ավանդի գումարից:
-Կուտակված տոկոսագումարները չեն հաշվեգրվում ավանդի գումարին:
*Հաշվարկված տոկոսները վճարման պահին ենթակա են հարկման «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված չափով, ընդ որում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն այս դեպքում հանդիսանում է հարկային գործակալ` եկամտային հարկի գծով։
Եթե ավանդային պայմանագրում նշված ժամկետի ավարտից հետո ԱՎԱՆԴԱՏՈՒՆ չի պահանջում վերադարձնել ԱՎԱՆԴԸ, ապա ԱՎԱՆԴԻ գումարը ԲԱՆԿԸ փոխադրում է ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ անվամբ ԲԱՆԿՈՒՄ բացված բանկային հաշվին, որի գումարի վրա տոկոսները հաշվեգրվում են ըստ ԲԱՆԿՈՒՄ գործող սակագների: Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում տոկոսն ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ կողմից չստանալու դեպքում, ԲԱՆԿՆ այդ գումարը փոխադրում է ԱՎԱՆԴԱՏՈՒԻ անվամբ ԲԱՆԿՈՒՄ բացված բանկային հաշվին, որի վրա տոկոսները հաշվեգրվում են ըստ ԲԱՆԿՈՒՄ գործող սակագների:
Ժամկետային ավանդի նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական (պարզ) տոկոսադրույքի հիման վրա: Տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք, եթե ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով:

9%
Կուտակային
Թարմացվել է՝ 11:27, 21.09.2018

Ավանդի գումարը՝ սկսած 2.000.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 546 - 730 օր: