Բանկերի վարկանիշ
Ավանդների վարկանիշ
Ավանդի հաշվիչ
9.25%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 11:33, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ մինչև 100 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 367 - 549 օր:

Առանց ավելացման իրավունքի՝ տոկոսները ժամկետի վերջում վճարմամբ
9.2%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 14:58, 26.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 730 օր:

9.05%
Ապահով
Թարմացվել է՝ 15:29, 22.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 450 օր:

Ավելացման իրավունքով
9%
Ապահով
Թարմացվել է՝ 15:30, 22.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 10 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ մինչև 1.096 օր:

Առանց ավելացման իրավունքի
9%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 17:52, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ 1 - 300 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 12 - 12 ամիս:

9%
Կուտակային
Թարմացվել է՝ 15:17, 26.06.2022

Ավանդի գումարը՝ 500 - 100 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 366 - 549 օր:

9%
Շահավետ
Թարմացվել է՝ 17:21, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 3 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 270 - 270 օր:

8.75%
Ստանդարտ
Թարմացվել է՝ 11:32, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ մինչև 100 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 181 - 366 օր:

Առանց ավելացման իրավունքի՝ տոկոսները ժամկետի վերջում վճարմամբ
8.5%
Դասական
Թարմացվել է՝ 17:12, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 275 - 366 օր:

Տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում
8.5%
Դասական
Թարմացվել է՝ 16:27, 15.07.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 271 - 366 օր:

 • Ավանդատեսակն ապահովում է բարձր տոկոսային եկամտաբերություն
 • Անվճար VISA International և MasterCard Europe միջազգային վճարային համակարգերի քարտեր ձեռք բերելու հնարավորություն:
  • VISA Classic կամ MasterCard Standard վճարային քարտեր - եթե ավանդային հաշվին (հաշիվներին) առկա գումարը (հանրագումարը) հավասար է կամ գերազանցում է 500,000 ՀՀ դրամը (դրան համարժեք արտարժույթը):
  • VISA Gold/MasterCard Gold վճարային քարտեր – եթե ավանդային հաշվին (հաշիվներին) առկա գումարը (հանրագումարը) գերազանցում է 7.5 մլն ՀՀ դրամը (դրան համարժեք արտարժույթը):
 • Ավանդի համալրման հնարավորություն ավանդի գործողության ընթացքում*:
 • Ավանդը ACBA DIGITAL համակարգով ձևակերպելու դեպքում գործող սակագնից բարձր տոկոսադրույքի սահմանում:
 • Ավանդային հաշվին առկա գումարի մինչև 95%-ի չափով վարկ/վարկային գիծ տրամադրելու հնարավորություն:
 • Ավանդի գրավադրմամբAmerican Express GoldկամAmerican Express Blue վարկային գծով քարտեր ձեռք բերելու հնարավորություն՝ ստորև նշված արտոնյալ սակագներով և պայմաններով:
մանրամասն...
 • Ավանդ ձևակերպելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք
 • Ավանդը ձևակերպվում է Բանկի մասնաճյուղերում և ACBA DIGITAL համակարգի միջոցով:
 • Պայմանագրի գործողության ընթացքում ՀՀ օրենսդրությամբ պարտադիր տրամադրման ենթակա ավանդային հաշվի քաղվածքը և այլ տեղեկությունները տրամադրվում են անվճար։: ՀՀ օրենսդրությամբ ոչ պարտադիր տրամադրման ենթակաքաղվածքը, քաղվածքի կրկնօրինակը տրմադարվում է.
  • մինչև 6 ամիս (ներառյալ) վաղեմության դեպքում – անվճար,
  • 6-ից 12 ամիս(նեառյալ) վաղեմության դեպքում – 2,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ը),
  • 1 տարուց ավելի վաղեմության դեպքում – 3,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ը)։
 • Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական՝ հաշվին առկա մնացորդի նկատմամբ։
 • Ավանդային հաշվում ավանդատուի անունով կարող են մուտքագրվել նաև երրորդ անձանցից ստացված դրամական միջոցներ՝ ավանդատուի ավանդային հաշվի մասին անհրաժեշտ տվյալների նշումով։ Այն դեպքում, երբ պայմանագրով նախատեսված է այլ բան, ապա տպվում է հայտարարություն այդ մասին։
 • Բանկն ավանդի գումարի վրա տոկոսագումարները հաշվարկում է ավանդը Բանկ մուտք լինելու օրվանից մինչև այն հաճախորդին վերադարձնելու կամ ավանդատուի ավանդային հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը։ Այն դեպքում, երբ ավանդի և նրա տոկոսագումարների վճարման օրը համընկնում է Բանկի ոչ աշխատանքային օրվան, վճարումն իրականացվում է հաջորդող աշխատանքային օրը, սակայն ոչ աշխատանքային օրերի համար լրացուցիչ տոկոսագումարներ չեն հաշվարկվում։
 • Արտարժույթով ներդրված ավանդների դիմաց հաշվարկված տոկոսագումարները վճարվում են ՀՀ դրամով՝ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված տվյալ օրվա միջին փոխարժեքով։ Հաճախորդի ցանկությամբ տոկոսագումարները կարող են վճարվել ավանդի արժույթով։
 • Բանկն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը։ Այն դեպքում, երբ նախատեսված է այլ բան, ապա տրվում է հայտարարություն այդ մասին։
 • Եթե ավանդը ներդրվել է ավտոմատ երկարաձգման հնարավորությամբ, ապա ավանդային պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո՝ ավանդի գումարը չպահանջելու դեպքում, պայմանագիրը յուրաքանչյուր անգամ երկարաձգվում է ներդրված ավանդի պայմանագրային ժամկետին համապատասխան տվյալ պահին գործող Սակագնով սահմանված տոկոսադրույքով։
 • Ժամկետային ավանդի պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ գրավոր ձևով դրամային և/կամ արտարժութային ավանդը Բանկից պահանջելու դեպքում 1 բանկային օրվա ընթացքում ավանդատուին կվճարվի ավանդի գումարը և մինչև ավանդի դադարեցման օրվան նախորդող օրերի համար չվճարված տոկոսագումարները՝ տարեկան 0.1%-ի չափով։
 • Ավանդային պայմանագրի ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները երևան գալուց հետո ժամկետային ավանդի գումարը չպահանջելու դեպքում, այն փոխանցվում է հաճախորդի ընթացիկ հաշվին և գումարի նկատմամբ սկսում է հաշվեգրվել Բանկի սակագներով ցպահանջ միջոցների համար սահմանված տոկոսադրույքը։ Այն դեպքում, երբ նախատեսված է այլ բան, ապա տրվում է հայտարարություն այդ մասին։
 • Որոշակի ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրում նախատեսված հանգամանքների վրա հասնելուց հետո հետ ստանալու պայմանով ներդրված ավանդի պայմանագրով որոշված տոկոսագումարների չափը Բանկը չի կարող միակողմանիորեն նվազեցնել։ Այն դեպքում, երբ նախատեսված է այլ բան, ապա տրվում է հայտարարություն այդ մասին։
8.2%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 14:59, 26.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 271 - 365 օր:

8%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 15:15, 21.07.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 50.000 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 181 - 270 օր:

Տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում
7.76%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 11:47, 24.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 100 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 36 - 36 ամիս:

7.75%
Ժամկետային
Թարմացվել է՝ 17:53, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ 1 - 300 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 6 - 6 ամիս:

7.7%
Շահավետ
Թարմացվել է՝ 17:22, 23.06.2022

Ավանդի գումարը՝ սկսած 3 ՀՀ դրամից:

Ավանդի ժամկետը՝ 180 - 180 օր: